داستان هرزگی

 

نوشتهـ هارا خودم مینویســـم

یا آثاری از نویسندگان مشـــهورند ...

بلاگـ گردی نمیکنم و از کـــپی کردن نوشته های دیگران بیزارم ...

 

+ درباره ی زندگی خصوصی ام سئوال نفرماییـــد !

+ آدرس بعــدی : داستان هرزگی

 


 

ما زنـــها پر//یود میشویم

مردها پر//یود مغــــزی

آنقدر خون سیاه میکننـــد که :

حتـــــی پشهـ ام چندشش میشود

 

 


 

غــــریبه حق نداری

به من بگویی هرزه

حد اقل من روحم پاک استــ

خودت قضاوتــ کن :

روح هرزهـ بهتر استـــ یا جسم هرزه ؟

 


 

از شدتــ عصبانیتــ

تند تند صحبت میکنم

هر از گاهی داد میکشم

... و چند قطره اشکــ بر گونه هایم میلغزند

تو سکوت میکنی و دستانت بر خطوط تنم میلغزند

من به بدبختی هایم فکر میکنم و تو . . .

تو بـــــهـ ا/ر/ضــ /ا شدنتــ

 


 

آرام نمیگیرد تنم

احساس عجیبی دارد

گویی باز هم پای ِ قرار با تن دیگری را

امضا کرده استـ !!!

 


 

هـ ــــرزه میگردم

ولی قلـ ــــــــبم صافــ استــ و سادهـ

نخواستـــم اینطور شود اما

آی از دستــ زمانهـ

 

 


 

برایم صبر آرزو کنیـ ـــد

و دلی‌ روشن

بـــــرای دنیا تحمل آرزو می‌کنم

و نگاهـ ـــــی‌ دیگر

 

  

به جهنـ ــم که پیر می‌‌شـــوی

دیوانـــــ ه !!!!!

چروکِ زیر چشمانتـ

همانـ ـــــقدر زیباستــ

که چـــــین ِ رویِ دامنتـــ
 

 

 

شاید دیگر نبـــ ــــــاشم

چه بودنــــــی ؟؟

وقتی‌ شبــ کنار خودتــ میخوابی

صبح در آغــ ـــوش یکــ  غریبه بـــــــیدار میشوی ؟ 

روزگـــاری نامـــزد داشتـ ــــــم

امیــد داشتــــم

آبـــــرو داشتـــم

خــــنده با من آشنا بود !

امـــــروز جز حسرتــ چیزی ندارمـ

 


 

در گوشم زمزمهـ میکنـــــی و آرام دستــتــ میلغزد

بــــر بدنم

. . . و من میفـــــهمم باز امشبـــ

مهمان هستـــــــم !

در خانهـ ی یکــ غریبــــــهـ

 


 

خســـــــتهـ استــ این جسم

از اینهمهـ تکرار !!!